Andere leermethodes

Wijs Worden VMBO
Wijs Worden komt tegemoet aan de grote vraag naar een filosofische benadering van levensbeschouwing en burgerschap op VMBO, basisvorming. De methode is bruikbaar binnen vakken waar \'verantwoordelijk handelen\' een belangrijk thema vormt. Daarmee is WW een breed inzetbare methode.
Inhoudelijk zwaartepunt: verantwoordelijkheid, filosofie/ethiek en burgerschap.
Didactisch zwaartepunt: zowel zelfwerkzaamheid als zelf leren ontdekken.
Bezoek de methode-site van Wijs Worden: www.damon.nl/wijsworden
 
Wijs Worden Basis
Wijs Worden Basis is een driejarige methode voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs waarbij in eerste instantie gedacht is aan VMBO-t en Havo. Wijs Worden Basis is met haar accent op filosofie, levensbeschouwing en burgerschap inzetbaar binnen vakken waar reflectie over verantwoordelijk denken en handelen een centraal thema vormt. Daarbij valt met name te denken aan vakken als filosofie, levensbeschouwing en godsdienst.
Bestaat het inhoudelijk zwaartepunt in levensbeschouwing, filosofie, ethiek en burgerschap, didactisch zwaartepunt vormt een aanpak waarbij leerlingen zelf leren ontdekken en zelfstandig aan de slag kunnen met de aangeboden inzichten.
Bezoek de methode-site van Wijs Worden: www.damon.nl/wijsworden

Wijs Worden 
Wijs Worden is een driejarige methode voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs waarbij in eerste instantie gedacht is aan VWO/Gymnasium. Wijs Worden is met haar accent op levensbeschouwing, filosofie en burgerschap inzetbaar binnen vakken waar reflectie over verantwoordelijk denken en handelen een centraal thema vormt. Daarbij valt met name te denken aan vakken als filosofie, levensbeschouwing en godsdienst.
Bestaat het inhoudelijk zwaartepunt in levensbeschouwing, filosofie, ethiek en burgerschap, didactisch zwaartepunt vormt een aanpak waarbij leerlingen zelf leren ontdekken en zelfstandig aan de slag kunnen met de aangeboden inzichten.
Bezoek de methode-site van Wijs Worden: www.damon.nl/wijsworden

Wegen Naar Wijsheid (WNW)
Wegen Naar Wijsheid (WNW) is een complete methode filosofie/levensbeschouwing voor de onderbouw HAVO/VWO. Naast een aantal thema’s komen belangrijke levensbeschouwelijke stromingen uit Oost en West aan de orde. WNW besteedt tevens aandacht aan vraagstukken rond burgerschap en ethiek.
Na deel 2 splitst WNW zich in 3A Levensbeschouwing/filosofie en in 3B Filosofische disciplines. Het gaat hier dus om twee aparte boeken die beide voortbouwen op de eerste twee delen. WNW is daarmee aantrekkelijk voor zowel scholen die filosofie als eindexamenonderdeel aanbieden als voor scholen die levensbeschouwing of godsdienst programmeren - al dan niet als eindexamenvak.
Bezoek de methode-site van WNW: www.damon.nl/wnw

ZinSpelen
ZinSpelen is een methode op het snijvlak van cultuur en levensbeschouwing/godsdienst voor klas 1 tot en met 4 van het Voortgezet Onderwijs.
In eerste instantie wordt een versie voor HAVO/VWO ontwikkeld.
Uitgangspunt van de serie ZinSpelen is het verband tussen het \'hoe\' van het leven (cultuur) en het \'waarom\' van het leven (levensbeschouwing). Op basis van deze twee begrippen worden in het eerste deel de andere basisbegrippen (religie, symbool, mythe en rite) uitgewerkt. De begrippen cultuur en levensbeschouwing worden sterk vanuit de Nederlandse situatie van dit moment (de multiculturele samenleving) ingevuld.
Zie tevens: www.damon-educatie.nl

Vrij Zicht op...
Serie projecten
- op het snijvlak van maatschappij, ethiek en burgerschap
- voor schoolvakken waar ruimte is voor reflectie
- waarbij de docent een eigen leerlijn kan samenstellen

Katern voor de leerling
De leerstof wordt gepresenteerd in de romptekst terwijl de opdrachten uitdagen tot een kritische reflectie over de stof. Daartoe worden vaak opnieuw standpunten, overwegingen etc. ingebracht om het denkproces te stimuleren en de leerling uit te dagen. Ieder katern voor de leerling bestaat uit 56-96 bladzijden.

Docentenhandleiding
De uitvoerige docentenhandleiding bevat toelichtingen en ruim beargumenteerde antwoorden bij de opdrachten (of antwoordsuggesties) waardoor de docent met de stof goed uit de voeten kan ook in geval hij/zij minder met een bepaalde thematiek vertrouwd is. De gegeven antwoorden en antwoordsuggesties kunnen ook dienst doen om een discussie, debat of socratisch gesprek vlot te trekken.

In deze serie is verschenen: VZO God, VZO christendom, VZO het menselijke bestaan, VZO islam, VZO ethiek, VZO humanisme, VZO hindoeïsime en boeddhisme, VZO straf
Zie voor meer informatie: www.damon-educatie.nl

Zin in zin
Zin in zin is een methode die op vernieuwende wijze rekening houdt met de onderwijskundige benadering binnen het tweedefase-onderwijs.
Zin in zin is een ideale methode voor leerkrachten die kiezen voor een verdoorgevoerde vorm van zelfstandig studeren. Maar ook docenten die een meer klassieke didactiek hanteren kunnen zeker uit de voeten met deze methode. 
bezoek de website: www.damon.nl/zininzin

Wijs Worden tweede fase

Inhoudelijke zwaartepunten
- Het doordenken en kritisch bevragen van hoofdwaarden in onze samenleving als vrijheid, zelfbeschikking, tolerantie en emancipatie.
- Het bewust maken van de rol van levensbeschouwelijke en ethische vooronderstellingen binnen onderwijs, politiek en wetenschap.
- Nadenken over de positie van religies binnen onze – geseculariseerde en geïndividualiseerde – samenleving.
- Het binnen een historisch perspectief plaatsen van thema’s waardoor bestaande standpunten hun vanzelfsprekendheid verliezen en ruimte ontstaat voor kritische vragen.
- Aandacht voor de verhouding man/vrouw binnen levensbeschouwing en samenleving.

Didactisch zwaartepunt
In het leerboek wordt telkens eerst structuur aangebracht in de levensbeschouwelijke posities die kunnen worden ingenomen; de opdrachten haken daar op in en dagen vervolgens de leerling uit tot bewustwording van eigen standpunten en tot kritische reflectie. 

De webopdrachten hebben een verdiepend én verbredend karakter.
Bezoek de website: www.damon.nl/wijswordentweedefase
 

Wegen naar Wijsheid tweede fase

WNW 4A is een zustermethode van Wijs Worden voor de 2e fase. In een apart verwerkingsboek worden de leerlingen extra uitgedaagd tot zelfstandig denken. De methode is mede daardoor heel geschikt voor VWO/gymnasium.
Bezoek de website: www.damon.nl/wnwtweedefaseWij denken over...
Wij denken over... is een methode filosofie die het zelfstandig denken van de leerling op een actieve manier wil ontwikkelen. De methode prikkelt de leerling actief om te gaan met de overgedragen wijsbegeerte. Eigen creativiteit is belangrijk, maar tevens worden vaardigheden tot het voeren van een klassikale discussie (het socratisch gesprek en het filosofisch debat) ingeoefend. Aldus kunnen gezamenlijke denkprocessen gestimuleerd worden.

 

Zie voor alle methoden van Damon Educatie: www.damon-educatie.nl